โลโก้เว็บไซต์ ปรัญชาและวิสัยทัศน์ | ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปรัญชาและวิสัยทัศน์


อัตลักษณ์  

ศูนย์แห่งการบริการด้านภาษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

 

ปรัชญา 

พัฒนาภาษาเพื่อพัฒนาสังคม

 

ปณิธาน 

มุ่งมั่นให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถ ในการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านการศึกษาและงานอาชีพ

 

วิสัยทัศน์ 

ศูนย์ภาษามีความเป็นเลิศในการให้บริการวิชาการทางด้านภาษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

 

เป้าหมาย 

สถาบันภาษาแห่งการเรียนรู้ด้านภาษา พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และชุมชนท้องถิ่น และขยายงานบริการด้านภาษาให้มีความหลากหลายและครบวงจร

 

พันธกิจ  

เป็นหน่วยงานให้บริการ มุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก ชุมชนท้องถิ่น ให้มีความสามารถในการใช้ภาษา เพื่อพัฒนาการศึกษาและงานอาชีพ

 

เป้าประสงค์

1. มุ่งพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และชุมชนท้องถิ่น

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและการพัฒนาการเรียนการสอนและกิจกรรมด้านต่างๆ ทางด้านภาษาของมหาวิทยาลัย

3. สร้างรายได้และชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

4. สนับสนุนการดําเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร นักศึกษา บุคคลภายในและภายนอกสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษา

6. เพื่อเป็นศูนย์สอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ

7. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านภาษาต่างประเทศกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ

8. เพื่อให้บริการวิชาการ หลักสูตร ฝึกอบรมด้านภาษาต่างประเทศแก่สังคม

9. เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานวิจัยทางด้านภาษาต่างประเทศ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา